V prípade, že nechcete aby sme Vás ďalej evidovali v Našom systéme, pošlite Nám riadne vyplnené tlačivo podľa priloženého VZORU na:   podpora@airsoftstarymlyn.eu



V prípade nejastností Nás neváhajte kontaktovať.