Pravidlá Ihriska Starý mlyn
 1. Neznalosť pravidiel neospravedlňuje. Porušenie pravidiel sa trestá napomenutím alebo vykázaním hráča z ihriska.
 2. Každý hráč sa zúčastňuje na akcii na svoje vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoje konanie.Každý hráč je povinný mať nasadené ochranné okuliare ( prípadne inú adekvátnu ochranu očí ), rukavice ( bez na vlastnú zodpovednosť ) a ochranu tváre ( bez na vlastnú zodpovednosť ) počas celej návštevy ihriska.
 3. Je prísne zakázane strieľať do sklenených výplní v celom objekte.
 4. V celom areáli je zakázané strieľať FULL AUTO, ak inač neurčí organizátor na začiatku akcie.
 5. Je zakázané manipulovať s prekážkami ( dvere, skrine, … ) v celom areáli ihriska.
 6. Počas briefingu a zdržiavania sa na respawne je každý hráč povinný mať zaistenú zbraň a zásobník vytiahnutý zo zbrane. 
 7. Prísny zákaz akejkoľvek streľby na ihrisku okrem času vyčleneného hre, ak organizátor neurčí inač. Streľba je povolená len v testovacom priestore na to určenom počas merania zbraní organizátorom.
 8. Streľba na ihrisku musí byť mierená - je prísne zakázane strielať spoza roha len vystrčením zbrane.
 9. Pri hre s bombou alebo dominátorom je prísne zakázané nimi manipulovať ( premiestňovať, skrývať, brať so sebou ). Bomba / dominátor ma svoje miesto určené organizátorom. 
 10. Je prísne zakázané používať na ihrisku iné zbrane než airsoftové. Výnimku tvorí nôž, ktorý ale nesmie byť použitý priamo na hru.
 11. Použitie pyrotechniky je povolené na vyhradených miestach. Povolená je len pyrotechnika určená na airsoft/paintball (taggin a pod.). Dymovnice sú ZAKÁZANÉ.
 12. Akýkoľvek fyzický útok na inú osobu počas akcie bez ohľadu na jeho dôvod (s výnimkou nutnej obrany) sa trestá definitívnym vylúčením z ihriska.
 13. Hráč je povinný priznať zásah. Zásah odrazeným BB sa neráta ako zásah.
 14. Zásah do zbrane vyradzuje danú zbraň. Zbraň môže byť použitá až po respawne hráča. Ak hráč nemá pri sebe záložnú zbraň , môže mu ju poskytnúť spoluhráč, inak sa považuje za vyradeného.
 15. Zásah do ľubovoľnej časti hráčovho tela alebo jeho výstroje (ktorú ma v momente zásahu na sebe),je považovaný za zásah, ktorý vyraďuje hráča.
 16. Hráč ihneď po zásahu je povinný ohlásiť tuto skutočnosť dostatočne hlasným hlásením - "mám/zásah" a označením sa reflexnou vestou ( prípadne dvíhnutím ruky a skolenou zbraňou ).
 17. Neoznačený hráč sa považuje za živého.
 18. Vyradený hráč sa musí správať tak, aby svojou prítomnosťou v čo najmenšej možnej miere ovplyvňoval priebeh hry.
 19. Vyradený hráč nijako aktívne nekomunikuje a neposkytuje informácie okrem informácií o svojom statuse vyradeného hráča, podľa možnosti sa okamžite presunie na respawn, jednoznačne dávajúc najavo svoj status nehrajúceho.
 20. Zásah od spoluhráča sa ráta ako normálny zásah.
 21. Hráč ma prísne zakázané strieľať cez otvory, ktoré su svojím priemerom menšie ako 30x30 cm ( smieš strieľat ak tam vložiš svoju celú hlavu ). Zároveň si hráč prípadné menšie otvory má prísne zakázané prispôsobovať. 
 22. Hráči sa zaväzujú akceptovať nariadenia organizátora v priebehu pobytu na ihrisku.
 23. Prípadné zmeny počas konania akcie nadobúdajú platnosť okamžite po ohlásení organizátorom všetkým zúčastneným.


V prípade otázok Nás kontaktujte: asmteam@airsoftstarymlyn.eu