Prevádzkovateľ:
Airsoftové ihrisko Starý mlyn, Iliašovce 301, 053 11 Iliašovce


Dotknutá osoba:
Na účely tohto oznámenia je dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ Airsoftové ihrisko starý mlyn.


Účel spracúvania osobných údajov:

 • vedenie evidencie hráčov
 • používanie na elektronickú komunikáciu
 • zverejnenie digitálnych záznamov vytvorených počas eventov na verejných webových stránkach prevádzkovateľa

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko
 • dátum narodenia
 • e-mailová adresa
 • číslo OP alebo iného dokladu totožnosti

Práva dotknutej osoby:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť
 • požadovať informáciu, aké osobné údaje sú spracovávané
 • požadovať vysvetlenie ohľadne spracovávania osobných údajov
 • vyžiadať si prístup k osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť
 • požadovať výmaz osobných údajov
 • v prípade pochybnosti o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovávaním
  osobných údajov, obrátiť sa na prevádzkovateľa/sprostredkovateľa alebo na Úrad na
  ochranu osobných údajov

Doba spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú po nevyhnutný čas, najmenej po dobu doručenia písomnej žiadosti o výmaz z evidencie hráčov na : podpora@airsoftstarymlyn.eu